Evaluering

Undervisningen på Syddjurs Friskole er tilrettelagt i en vekselvirkning mellem skema- og temaperioder.

I skemaperioderne arbejder eleverne primært klassevis og med fag-faglige aktiviteter.

I temaperioderne er det almindelige skema brudt op, og arbejdet i disse perioder kan være både individuelt, i klassegrupper og i aldersintegrerede grupper. Der arbejdes under fælles overordnede temaer, der kan have forskelligt indhold og udtryk. Fagligheden sættes i disse perioder i en mere helhedsorienteret praktisk, kreativ ramme.

Syddjurs Friskole står mål med og følger Folkeskolens Fælles Mål.

Dog har skolen eget formål for faget håndværk.

Evaluering foregår på flere forskellige måder i løbet af skoleåret:

• Fremlæggelser på fællesmøder.
• Udstillinger og teaterforestillinger.
• Lærernes tilbagemeldinger på skriftlige opgaver.
• Logbøger for skolens yngste elever.
• Fællesmøder i de enkelte huse.
• Klassemøder.
• Overlevering af elever fra hus til hus.
• Pædagogiske dage for hele personalegruppen
• Pædagogiske dage for lærerne
• Nyhedsbrev hver uge

Evalueringsformer der benyttes:

• Folkeskolens afgangsprøver FP9. Mundtlige og skriftlige.
• Obligatorisk projektopgave. –for alle børn på skolen.
• 1 skriftlig terminsprøve i dansk og matematik på 9. klassetrin.
• Skriftlig årsprøve i dansk og matematik på 8. klassetrin.
• Sprogvurderingstest og matematiktest for 0. klasse.
• Læseudviklingsstrategier for 0.-3. klasse.
• Standardiserede læse-og stavetest på alle klassetrin fra 1.-9. klassetrin
• Standardiserede matematiktest på alle klassetrin fra 1.-9. klassetrin.
• Forskellige individuelle test, såfremt en elevs faglige niveau giver anledning til bekymring.

Skole-/hjemsamarbejde:

• Der afvikles i løbet af skoleåret 2 forældremøder. Det første med fokus på de faglige mål for skoleåret. Det andet møde med fokus på klassens trivsel.
• Forældrene inviteres 2 gange om året til skole-hjemsamtaler. Den første samtale er obligatorisk, hvorimod anden samtale er frivillig.
• Der afholdes individuelle skole-hjemsamtaler ved aktuelle problemstillinger.
• UU-Vejleder

Elevernes trivsel:

• Undersøgelse af elevernes undervisningsmiljø med opfølgning og handleplan gennemføres hvert tredje år.
• AKT og klassemøder.

For fokus på personale og elevers trivsel; se Syddjurs Friskoles trivselspolitik.

Fokusområder:

De evaluerede områder sammenfattes efter hvert skoleårs afslutning i forbindelse med planlægning af kommende skoleår. Det præciseres, hvad der kan forbedres i forhold til de enkelte evalueringsområder og hvordan. Det vil sige overvejelser over; mål, metode og proces.

Skolens ledelse er ansvarlig for præciseringen og effektueringen af evalueringens fokusområder.

Ved skoleårets afslutning evalueres udbyttet af skolens samlede undervisning. Hvad har fugeret? Hvad kan gøres bedre og hvordan?. Hvis der er noget i denne drøftelse, der giver anledning til en mere specifik opmærksomhed, så indskrives det i den processuelle evalueringsplan.

• I skoleåret 2016-17 har vi valgt at koncentrere evalueringen om skolens arbejde med de matematiske/naturfaglige fag i både skema- og temaperioder.
Skolen står overfor byggeri af nyt fysik/naturfags lokale.
• I 2017-18 koncentrerer vi evalueringen om skolens arbejde med dansk i både skema- og temaperioder. Der ud over evalueres der på AKT-arbejde, klassens tid, morgenmøde og fællesmøder.
• I 2018-19 koncentrerer vi evalueringen om skolens arbejde med de praktisk musiske fag og sprogfagene.

Evalueringsområder fordelt på år

2012 - 2013 → Evalueringsområde

Teatertema – Januar / februar 2013

Evalueringsmetoden er både mundtlig og skriftlig. De ældste elever har ud fra et spørgeskema selv lavet deres evaluering, mens de yngste elever er blevet interviewet og læreren har taget referat. Evalueringen er foretaget i de aldersintegrerede teatergrupper børnene har været på hele teaterperioden.

Evalueringen har haft følgende områder som omdrejningspunkter:

  • En afdækning af, om den afsatte tidsperiode på knap 3 uger er en passende længde.
  • Om børnene har oplevet, at deres kreative sider er blevet udviklet: kropsligt, musisk, praktisk etc.
  • Om børnene har oplevet udfordringer i forhold til sig selv og gruppen.
  • Om teaterperioden har givet børnene en oplevelse af, at den daglige undervisning i de praktisk/musiske fag er brugbar i teaterperioden.
  • Om der er nogle ting, der skal ændres til næste år, samt ideer til nye teaterstykker.

Der er 4 hovedgrupper i forhold til evalueringen:

Børnehaveklassens hold, skuespillerne, musik og scenografi.

Børnehaveklassen
Børnehaveklassen var under hele teaterperioden på ét samlet hold, sammen med 5 elever fra bikuben. De 5 elever fra Bikuben havde selv valgt at være på holdet. Deres funktion var primært at have tale-rollerne, sekundært, at være en hjælpende hånd i forbindelse med produktion af de yngste elevers kostumer. Det var en succes for de 5 elever at være på holdet, de var glade for at være de ældste, at kunne hjælpe, at få roller, de følte alle 5 at de udviklede sig som skuespillere.

Tiden var tilpas, men flere af eleverne vil gerne have mere tid på Kalø. Tiden hjemme på skolen kunne indimellem godt føles lidt lang/kedelig. Det var sjovt at have roller og børnene synes, de er blevet bedre kropslige, til at tale højt og tydeligt, at turde kigge ud på publikum, i det hele taget føler de sige mere modige. De er blevet bedre til at synge og bevæge sig. De synes, de er gode til at huske sangteksterne, fordi de synger meget i Havehuset.

Skuespillerne
Hovedparten af børnene mener, at tiden var tilpas og, at det var en dejlig tid. De har lært nyt både i form af at synge i kor, danse og bruge kroppen, men også i forhold til at tale tydeligt og at turde stille sig op på en scene. Børnene har oplevet udfordringer på mange fronter og har generelt oplevet, at de nu kan noget, som de ikke tidligere havde troet de kunne.

Musikkerne
På musikholdet kunne eleverne godt tænke sig at teaterperioden var lidt længere. De kunne godt bruge lidt mere tid til at øve sig sammen med koret, når vi er på Kalø. Hvis der var mere tid, kunne der også være flere sange. De føler sig alle godt udfordret, de har lært/oplevet at det er vigtigt, at de lytter til hinanden for at få orkesteret til at fungere.

Scenografiholdet
Scenografi-holdet synes generelt tiden har været god/tilpas. Dog synes flere af eleverne, at det er dumt at starte teaterperioden midt i ugen. De fleste børn på holdet, synes de er blevet bedre og har udviklet sig håndværksmæssigt. Der er dog også et par stykker, der ikke mener, de har lært noget nyt. De er blevet gode/bedre til at male, save, måle, skrue, håndtere forskelligt værktøj mm og flere af eleverne har haft brug for færdigheder de har lært i matematik/geometri. Flere af eleverne føler sig klart udfordret håndværksmæssigt. ”Det er ikke så lige til at få siderne til at passe sammen!”

Opsamling på børnenes evaluering og kommentarer knyttet dertil
I forhold til de skitserede mål for teaterperioden må vi konkludere, at den afsatte tidsperiode opleves som tilpas i forhold til alle de opgaver, der ligger implicit i projektet. Generelt må vi konkludere, at børnene har følt sig udfordret, og der er ligeledes en oplevelse af, at kreativiteten og fællesskabet blomstrer i en temaperiode som denne, hvor alle samlet indgår i en gensidig og forpligtende arbejdsproces.

2011 - 2012 → Evalueringsområde

Juletema og lejrskole