Mål og metoder

Skolens særlige tilrettelæggelsesform

Skolens særlige tilrettelæggelsesform
Undervisningen på Syddjurs Friskole er tilrettelagt i en særlig vekselvirkning mellem skemaperioder og temaperioder. I skemaperioderne arbejder eleverne primært klassevis og med fag-faglige aktiviteter. I temaperioderne er det almindelige skema brudt op, og eleverne arbejder i aldersintegrerede grupper med fælles overordnede temaer, der kan have forskelligt udtryk og indhold. Fagligheden sættes i disse perioder i en mere helhedsorienteret praktisk, kreativ ramme. Årlige faste og fælles temaer på Syddjurs friskole er: kulturtemaet, avistemaet, juletemaet, værkstedstemaet, projektperiode, teatertemaet, overskoling og den fælles lejrskole.

Evalueringsområder

Evalueringsområder
På alle klassetrin fra 0.-9. klasse evalueres eleverne regelmæssigt i de enkelte fag. Elever og forældre indbydes derudover 2 gange om året til en samtale med klasselæreren, hvor elevernes faglige udbytte samt personlige og sociale udvikling diskuteres med henblik på fastsættelse af fremtidige delmål for den enkelte elev. Skolens undervisning tilrettelægges ud fra de ministerielt fremlagte ”Fælles mål”, som danner ramme for evalueringen. Eleverne afslutter 9. klasse med mundtlige og skriftlige prøver (FSA). Prøveresultaterne ligger på skolens hjemmeside.

Skolens målsætning

Skolens målsætning
Bygger på en pædagogik, hvor arbejdet og fællesskabet er et bærende princip og, hvor færdigheder udspringer af erfaringer fra aktiviteter, som barnet under ansvar planlægger sit arbejde i forhold til. På alle trin arbejdes der i skolens skemaperioder og fælles temaperioder med opfyldelse af mål indenfor de særlige fokusområder kommunikation, kreativitet, kompetenceudvikling, kulturforståelse og personlig vækst. Elevernes læring og produkter præsenteres skiftevis og på alle klassetrin fra 0-9.kl for hele skolen på ugentlige fællesmøder og for forældre i forbindelse med udvalgte temaperioder.

Kommunikation, Kreativitet, Kompetenceudvikling, Kulturforståelse og personlig vækst

Kommunikation

Kommunikation gennem:

 • Korrespondance med børn i ind- og udland herunder brug af informationsteknologi. Udenlandsrejser.
 • Udveksling med børn i ind- og udland.
 • Fremlæggelse af projekter på fællesmøder.
 • Tekstskrivning.

Kreativitet

Indskolingen

 • Vi vil i et tema om året særligt fokusere på korrespondance med jævnaldrende børn. Korrespondancen vil ske via tekster og elektronisk post. Denne korrespondance kunne give anledning til at besøge hinanden og /eller få pennevenner.
 • Vi vil tage på en tur med én overnatning til et sted i Danmark i forbindelse med et af skoleårets emner.
 • Vi vil tilstræbe at alle temaer afsluttes med en fremvisning.
 • Vi vil lade tekstskrivning indgå i alle temaer.

Mellemtrinnet

 • Vi vil lade korrespondance med jævnaldrende børn i et eller flere nordiske lande være en gennemgående aktivitet i hele forløbet. Korrespondancen kan være elev/elev, gruppe/gruppe og lærer/lærer. Vi vil tilstræbe at samarbejdet også omfatter fælles projekter grupperne imellem.
 • Vi vil lægge op til udveksling med korrespondanceklassen flere gange i forløbet.
 • Vi vil tilstræbe at alle temaer afsluttes med en fremvisning.
 • Vi vil lade tekstskrivning indgå i alle temaer.

Udskolingen

 • Vi vil kommunikere med hinanden, der hvor vi er lige nu.
 • Vi vil gennem de daglige aktiviteter træne sproget.
 • Vi vil via Fællesmødet give resten af skolen indsigt i vores arbejde.
 • Vores internationale kommunikation vil være bestemt af det tema, der måtte være aktuelt i forhold til det land, vi skal besøge.
 • Vi vil så vidt muligt inddrage gæstelærere i det indledende arbejde.
 • Vi vil i den skriftlige kommunikation primært benytte IT.

Kreativitet gennem:

 • Musikudøvelse.
 • Opførelse af musicals og skuespil.
 • Billedlige og andre kunstneriske udtryk.
 • Det kropslige udtryk.

Kompetenceudvikling

Indskolingen

 • Børnene har musikundervisning hele året. Hvor det passer, indgår musikken i emnerne. Der synges så vidt muligt hver dag, både gamle og nye sange. Sangene læres gerne udenad. I Fællessamlinger er sangen et fast element.
 • Børnene deltager i opsætningen af den årlige musical eller der skuespil, der er fælles for hele skolen.
 • Billedkunst indgår i alle emner som et væsentligt meddelelses- og udtryksmiddel.
 • Børnene har idræt hele året enten som udendørs aktiviteter eller som svømning.
 • Desuden vil de i perioder blive undervist i drama.

Mellemtrinnet

 • Vi tilbyder alle børn på mellemtrinnet musik, håndværk(P-fag), brugskunst, idræt og drama i en eller flere perioder i løbet af skoleåret.
 • Vi tilbyder sammenspilsundervisning for alle interesserede børn i en periode. Børnene opfordres til at modtage undervisning i at spille et instrument uden for skolen.
 • Børnene deltager i opsætningen af den årlige musical eller det skuespil, der er fælles for hele skolen.
 • Børnene skal i løbet af året deltage i 1 eller flere undervisningsforløb, hvor der lægges vægt på de kreative/kropslige/praktiske.

Udskolingen

 • Vi vil lægge vægt på det kreative udtryk gennem drama. Her tænkes både på at opføre stykker, som andre har skrevet, men også at udtrykke sig vha. egne produktioner og improvisation. Udtryksformen kunne være gadeteater, teater på skolen, teater optaget på bånd eller video.
 • I projektopgaven, rapporter og dagbogsskrivning vil der blive lagt vægt på design og layout.
 • De unge deltager i opsætningen af den årlige musical eller det skuespil, der er fælles for hele skolen.

Kompetenceudvikling gennem:

 • At opdage børnenes talenter og styrke dem.
 • At give børnene mulighed for at udvikle og erhverve sig nye kompetencer såvel faglige som sociale.

Fælles for alle

 • Vi vil til en hver tid bestræbe os på at opfylde de, i Folkeskolens Faghæfter opstillede mål, men vil tage udgangspunkt i det enkelte barns styrkesider. Vi vil bestræbe os på at opdage det enkelte barns talenter og give det mulighed for at dyrke og udvikle disse, således at alle oplever succes.
 • Vi vil med udgangspunkt i ovenstående tilskynde det enkelte barn til at prøve nye udfordringer for derigennem at opnå ny viden og udvikle nye kompetencer.
 • Vi vil i perioder lade børnene indgå i aldersintegrerede grupper, der går på tværs af de tre storgrupper (indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen.)

Kulturforståelse

Indskolingen

 • Skoleåret vil være opdelt i temaer, primært bestemt af underviserne. Her vil børnene arbejde på tværs af fag og klassetrin. Der vil blive arbejdet værkstedsorienteret og projektorienteret. Derudover vil der blive arbejdet i niveaudelte grupper med mere fagorienteret undervisning. Det enkelte barn vil høre hjemme i en aldersintegreret gruppe.
 • Der vil blive lagt vægt på at børnene mindst opnår alderssvarende færdigheder i at læse, skrive og regne.
 • Vi vil starte der, hvor barnet er, når vi møder det og herfra hjælpe det i den videre faglige udvikling, der kan være forskellig fra barn til barn.
 • Vi vil i tæt samarbejde med forældrene støtte og udfordre børnene, således at de hurtigt opnår en rimelig læsefærdighed.
 • Børnene opfordres til at skrive i dagbog hver dag. Dette skal ligeledes ske i tæt samarbejde med forældrene.
 • Vi vil, gennem daglige møder med hele børnegruppen, træne dem i at lytte til hinanden, udtrykke sig, diskutere, forklare, tage beslutninger og evaluere.

Mellemtrinnet

 • Børnene undervises på deres respektive klassetrin, men vil også indgå i undervisningsforløb, hvor der er aldersintegrerede grupper.
 • I skemaet indlægges faste timer, som kan styrke og øge det enkelte barns kompetencer indenfor fagene dansk, matematik, engelsk, historie og naturfag, håndværk, musik/drama, idræt og brugskunst. Alle fagområder indbygges i temaarbejder, hvor arbejdsformen er projektorienteret og værkstedsorienteret. Hvert år afleveres mindst en projektopgave.
 • Børnenes indflydelse på undervisningens indhold og form øges langsomt , og der skal ske en bevidstgørelse af de demokratiske krav til det enkelte menneske og fællesskabet. Dette gøres bl.a. ved at oprette klasseråd, elevråd, samtaler i mindre grupper samt ved at afholde regelmæssige lærer/elevsamtaler.

Udskolingen

 • De unge undervises på deres respektive klassetrin, men vil også indgå i undervisningsforløb, hvor de er i aldersintegrerede grupper
 • I skemaet indlægges faste timer, som kan styrke og øge det enkelte barns kompetencer indenfor fagene dansk, matematik, engelsk, tysk, samfundsfag, historie, religion, fysik/kemi og geografi/biologi og idræt.
 • Øvrige fagområder tilgodeses i temaperioderne. Arbejdsformen er projektorienteret, hvor der veksles mellem at arbejde alene og i grupper med andre. Hvert år afleveres mindst en projektopgave.
 • De unge har indflydelse på undervisningens indhold og form og de skal i høj grad indgå i demokratiske beslutningsprocesser. Dette gøres i klasserådet, elevrådet, i samtaler i mindre grupper samt ved at afholde regelmæssige lærer/elevsamtaler.

Kulturforståelse gennem:

 • At bidrage til at børnene oplever at de er kulturbærere, via en forståelse for den kultur de udspringer af og den kultur, de er med til at skabe.
 • At styrke forståelsen for den natur de lever i og kultiverer.

Personlig vækst

Indskolingen

 • Vi vil tage udgangspunkt i det nære miljø. Ved at gå på opdagelse i den omkringliggende natur og ved at besøge seværdigheder i området.
 • Vi vil gennem et årligt historisk tema og et årligt tema om børns levevilkår give børnene mulighed for at lære deres egen og andres kulturelle baggrund at kende.
 • Vi vil i de enkelte temaer, hvor det er hensigtsmæssigt, medtage emner fra natur/teknik området.

Mellemtrinnet

 • Vi vil i årets temaarbejder vægte elementer, der kan bevidstgøre børnene om deres rolle som det fremtidige samfunds kulturbærere, blandt andet gennem kendskab til den historiske udviklings konsekvens for samfundet i dag.
 • Vi vil lægge vægt på at børnene får forståelse for konsekvenserne af menneskets indgriben i miljøets og naturens udvikling.

Udskolingen

 • Vi vil via historiske, sociologiske, geografiske, kulturelle og naturvidenskabelige temaer få en forståelse for vores kulturarv og det omgivende miljø.
 • Vi vil forsøge at opnå forståelse for det at være borger i et europæisk land via en nærmere gennemgang af et eller flere europæiske landes traditioner, politiske, geografiske og kulturelle forhold og ved at sammenholde disse med vore egne. Vi tager i den forbindelse på rejse til fire storbyer i Europa hvert år med 6.-9. klasse.
 • Vi vil præsentere en række personligheder inden for litteratur og viden, for at give de unge indtryk af enestående kulturbærere.

Personlig vækst ved at:

 • Tage afsæt i barnets styrkesider.
 • Styrke det enkelte barns selvværd.
 • Udvikle stolthed over egne og andres bedrifter.
 • Styrke det enkelte barns selvstændighed.
 • Styrke det enkelte barns ansvarlighed over for sig selv og fællesskabet.
 • Dyrke fælles oplevelser og fælles udfoldelser.

Årlig evaluering

Hvert år evalueres udvalgte undervisningsområder:
De evaluerede områder sammenfattes og opsamles efter hvert skoleårs afslutning af alle de involverede lærere i forbindelse med planlægningen af det kommende skoleår. De enkelte opfølgningsområder præciseres, så det er tydeligt, hvad der kan forbedres i forhold til de enkelte evalueringsområder og hvordan. Det vil sige overvejelser over mål, metode og proces. Skolens ledelse er ansvarlig for præciseringen af og effektueringen af evalueringens opfølgningsområder.

Ved skoleårets afslutning evalueres udbyttet af skolens samlede undervisning. Hvad har fungeret? Hvad kan gøres bedre? og hvordan? Hvis der er noget i denne drøftelse, der giver anledning til en mere specifik opmærksomhed, så indskrives det i den processuelle evalueringsplan.